Garantii

  1. Käesoleva garantii andjaks on Autotark OÜ autoteenindus. Autoteeninduse aadress ja kontaktandmed on toodud internetileheküljel www.autotark.ee
  2. Käesolevad garantiitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiitähtaeg hakkab kulgema kliendile asja üleandmise või teenuse osutamise kuupäevast (kaasaarvatud). Kui garantii andjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist.
  3. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik garantii andja poolt ostjale müüdud sõidukite uued ja kasutamata detailid (edaspidi: asjad). Müügigarantii alla ei kuulu ostja poolt paigaldamiseks toodud uued või kasutatud varuosad ja lisaseadmed.
  4. Töövõtugarantiiga on hõlmatud garantii andja poolt tellijale osutatud sõiduki hooldamise ja sõidukile uute detailide paigaldamise teenused (edaspidi: teenused).
Scroll to Top